הצטרפותך למועדון בוצעה בהצלחה
משהו השתב

תקנון מועדון חברים

תקנון מועדון חברים wild club – מלון בית המכס בע"מ

מבוא:
מלון בית המכס בע"מ, ח.פ. 516209186 (להלן: "החברה") מנהלת, מתפעלת ומחזיקה (בין באמצעותה ובין מי מטעמה) במלון פרא (להלן: "מלון פרא" או "המלון") ובכל מלון נוסף שיירכש, יושכר או יופעל על ידה בכתובת: https://pereh.co.il/, להלן: "אתר המלון".

1. תקנון זה נועד להסדיר את תוכנית ההטבות המיועדת ללקוחות מלון פרא המעוניינים להיות חברים במועדון הלקוחות של החברה (להלן: "המועדון" או "מועדון הלקוחות" ) והכל בכפוף להוראות תקנון זה (להלן: "התקנון")
2. ההצטרפות למועדון כפופה לתנאי התקנון שלהלן, כפי שיופיעו מעת לעת.
3. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן וקבלת ההטבות על פי תנאים אלו חלה בכל עת על החברים במועדון הלקוחות כך שתקנון זה מהווה תנאי להצטרפות לתוכנית, וכל אורח המצטרף כחבר למועדון, נחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלקים מהם.
4. לאורח המצטרף כחבר במועדון או לכל אדם אחר, לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון ותוכנית ההטבות או שינויים בהם. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות מועדון הלקוחות בכל עת.
5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל תקנון זה או חלקים ממנו.
6. נוסחו של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת במשרדי החברה בכתובת: צומת בית המכס העליון או באתר הרשת.
7. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הנה לנשים ולגברים כאחד החברים\ חברות במועדון הלקוחות.
8. חבר מועדון הלקוחות הנו מי שהצטרפותו למועדון הלקוחות אושרה על ידי החברה, בהתאם לתנאי תקנון זה (להלן: "חבר מועדון הלקוחות")
9. זכאים להימנות על חברי מועדון הלקוחות יחידים (לא בתי עסק, ארגונים או סוכנים) המנצלים את חברותם לשימוש פרטי, אשר מילאו את פרטיהם בטופס בקשת ההצטרפות למועדון הלקוחות במלואו
10. החברות במועדון, תקפה לחבר מועדון הלקוחות ולקרוב משפחה מדרגה ראשונה, ככל שבמסגרת אותה הזמנה ביצע חבר המועדון הזמנה הן עבורו והן עבור קרוב המשפחה מדרגה ראשונה. בתקנון זה למונח "קרוב מדרגה ראשונה" המשמעות כדלקמן: בן/בת זוג, ילד (מגיל 18). 12. כל חבר מועדון הלקוחות יהיה אחראי לעדכן את החברה בכתב בכל מקרה של שינוי כתובת דואר אלקטרוני (E-MAIL) מספר טלפון או כל פרט רלוונטי אחר.
11. 13. ניתן להצטרף למועדון הלקוחות באמצעות פניה למרכז ההזמנות הרשמי של החברה, בטלפון: 077-3311222 או באתר הרשת או בדלפק הקבלה של המלון.
12. 14. למען הסר ספק, יובהר כי לא ניתן יהיה ליהנות מהטבות המועדון בעת ביצוע הזמנות הנעשות באחת מן הדרכים הבאות:
א. באמצעות סוכן, מתווך או צד ג' כלשהו לרבות מועדון לקוחות שאינו מועדון הלקוחות של המלון. ב. כל הזמנה אשר התשלום בגינה נעשה באמצעי תשלום שאינו מדיד ו/או שערכו אינו נקוב בש"ח, לרבות אך לא רק: תלושים, שוברי נופש/כסף של החברה, מכל סוג שהוא, בין אם אותם השוברים הונפקו/נמכרו ע"י החברה באופן ישיר ובין באמצעות ו/או ע"י צד ג', מכתבי זכייה מכל סוג שהוא, מכתבי פיצויי והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
ב. הזמנה שנעשתה עבור קבוצה (הווה אומר, הזמנה שנעשתה עבור למעלה מ-2 חדרים לאותו מלון ובאותו מועד) או על ידי "ועד" כלשהו.
13. החברות במועדון הלקוחות הינה אישית, ואינה ניתנת להעברה בצורה כלשהי, לרבות בדרך של מכירה או העברה ללא תמורה לצד שלישי כלשהו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, קרוב משפחה מדרגה ראשונה (כהגדרתו לעיל) רשאי לממש את ההטבות לצורך שהייה במלון בכפוף לכך שבמסגרת שהיית קרוב המשפחה מדרגה ראשונה, שהה גם חבר מועדון הלקוחות עצמו.
14. כתנאי למימוש הטבות המועדון כהגדרתן בתקנון זה, יידרש חבר מועדון הלקוחות להציג תעודה מזהה במלון. מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי חבר המועדון יידרש במהלך ביצוע ההזמנה, או לכל המאוחר, בעת הגעתו למלון, לעדכן את נציג המלון כי הינו חבר מועדון לקוחות.
15. החברות במועדון הלקוחות תהא תקפה למשך שנתיים (עשרים וארבעה חודשים) מיום שאושרה ההצטרפות למועדון הלקוחות, ו/או בקשה לחידוש חברות במועדון הלקוחות. החברה רשאית בכל רגע לקבוע דמי חברות שנתיים ומאותו מועד תצומצם תקופת החברות לשנה או עד לתום השנה הקלנדרית (31.12).
16. בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיה כמפורט לעיל ובכפוף לאמור לעיל, החברה תיזום מפעם לפעם שיתופי פעולה עם גופים מסחריים בתחומים מגוונים ובמסגרת שיתופי הפעולה או הסכמים אחרים. חבר אשר יביע התנגדותו לשיתוף הפעולה, יהיה רשאי להודיע על כך לחברה בכתב בדואר רשום, עם קבלת הודעתו לא יופנה אליו כל גורם ע"י החברה.
17. על אף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון הלקוחות מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף, ככל שחבר מועדון יעשה שיימינג לחברה או למלון בכל אמצעי מדיה שהוא או יבקר את המלון בצורה שאינה חיובית תהא רשאית החברה להפסיק את חברותו באופן מיידי.

הצטרפות למועדון הלקוחות:
18. ההצטרפות למועדון הלקוחות אינה כרוכה בתשלום דמי חבר (לעיל ולהלן: "דמי החבר"). החברה רשאית לקבוע או לשנות את תעריפי דמי החבר למועדון מעת לעת.
19. ביטול החברות במועדון הלקוחות על ידי חבר המועדון:
20. כל חבר יהיה זכאי לפרוש ממועדון הלקוחות ורישומו כחבר יבוטל ויימחק תוך שלושים (30) ימים מיום הודעתו שנשלחה במכתב רשום או במייל שאושרה קבלתו במייל חוזר על רצונו כאמור. במקרה כזה הודעתו כאמור תחשב כוויתור מוחלט על כל זכויותיו במועדון הלקוחות לרבות אך לא רק על זכותו לקבלת ההטבה. למען הסר ספק מובהר, כי במקרה כזה לא יהא חבר מועדון הלקוחות זכאי להחזר דמי החברות שנגבו ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי בקשר עם חברותו במועדון הלקוחות.
21. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 21 לעיל, הצטרפות חבר למועדון הלקוחות ניתנת לביטול על ידו תוך 14 ימים מיום הצטרפותו למועדון הלקוחות. החליט החבר לחזור בו מההצטרפות למועדון הלקוחות כאמור יודיע על כך מיד למשרדי מועדון הלקוחות, בהתאם לדרכים הקבועות לכך בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981, והתשלום ששילם במעמד חתימת הסכם זה (ככל ונדרש לשלם) יושב לו בערכו השקלי הנקוב תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה או מיום קבלת התשלום, לכל המאוחר. מובהר, כי זכאותו של חבר מועדון הלקוחות לקבל בחזרה את התשלום, בהתאם להודעת הביטול כאמור בסעיף זה, מותנת בכך שממועד הצטרפותו למועדון, חבר מועדון הלקוחות לא ניצל בפועל כל הטבה, מכל סוג שהיא, המוגדרת בתקנון זה בתקופת 14 הימים האמורים, בה יכול החבר לבטל התקשרותו, ואם בטלה כאמור - גם לאחר מכן, לא יוכל החבר לממש את זכויותיו בהתאם לתקנון זה. ביטול החברות במועדון הלקוחות על ידי המועדון.
22. החברה שומרת על הזכות לבטל חברות במועדון הלקוחות, בכל מקרה של אי עמידה בתקנון זה ו/או בכל מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוע בשמה הטוב של החברה ו/או בעסקיה ו/או במועדון, בפעילויות שבו ו/או במי מטעמה של החברה, לרבות במקרים של אלימות פיזית ו/או מילולית של חבר מועדון כלפי אורח המלון ו/או החברה ו/או עובדי החברה ו/או בשל התנהגות בלתי הולמת מצד חבר המועדון, במהלך השהייה במלון, החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק חברותו של חבר במועדון, ועם קבלת ההודעה יחדל חבר המועדון מלשמש כחבר, ותמנע ממנו האפשרות מקבלת ההטבות המנויות במועדון. למען הסר ספק מובהר כי במקרה כזה לא יהא חבר מועדון הלקוחות זכאי להחזר דמי החברות שנגבו ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי בקשר עם חברותו במועדון הלקוחות, למעט במקרה של הרחקת החבר מהמלון, בשל התנהגות אלימה, לתקופה של 18 חודשים, שאז, לפנים משורת הדין, יושב לחבר המועדון החלק היחסי של דמי החברות שנגבו, בהתאם לתקופה שנותרה עד למועד הסיום המקורי של חברותו במועדון. ההטבות
23. חבר מועדון הלקוחות, אשר חברותו בתוקף, ייהנה מהטבות כלהלן:
א. הנחה קבועה של עשרה אחוזים (10%) ממחיר החדר הקבוע במחירון המלון. ההנחה תהא תקפה החל מהשהייה הראשונה. ב. הנחה של עשרה אחוזים (10%) על טיפולי ספא.
ג. הנחה של חמישה עשר אחוזים (15%) בחודש יום ההולדת של חבר המועדון ושל בן/בת הזוג של חבר המועדון וכן בחודש יום הנישואין, כפי שהוזנו ביום אישור ההצטרפות למועדון הלקוחות. הנחה זו לא ניתנת למימוש באוגוסט או בחגי ישראל, אבל ככל שחודש אוגוסט או חגי ישראל מצויים בטווח החודש של היום הולדת תינתן הנחה זו בחודש העוקב. מובהר, כי תנאי למימוש הטבה זו הוא שמלוא השהייה אשר בגינה מומשה ההטבה תבוצע במהלך חודש יום ההולדת בלבד.
ד. תשורה בחדר ביום הראשון של ההגעה, לשיקול דעת הנהלת המועדון.
ה. שדרוג סוג החדר המוזמן על בסיס מקום פנוי .
24. מובהר, מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, כי ביחס להנחות המפורטות דלעיל קרי הנחה קבועה ממחיר החדר הקבוע במחירון ו/או הנחת יום הולדת ו/או יום נישואין ו/או חודש נבחר, לא יינתן כפל ו/או אפשרות צבירה של ההנחות, והמשתתף יהיה זכאי לקבל סוג אחד בלבד של הנחה בכל שהייה, בהתאם לתנאי זכאותו כמוגדר בתקנון זה.
25. מובהר בזאת כי ההנחות המפורטות בסעיפים לעיל, קרי, הנחת יום הולדת ו/או יום נישואין ו/או חודש נבחר אינן תקפות במסגרת הזמנת "ימי כיף"/"חבילת ימי כיף"/" חבילת ימי ספא" כאמור לעיל
26. מובהר בזאת כי ההנחות המפורטות הנ"ל הינן הנחות ממחיר המחירון שמפורסם על ידי החברה מעת לעת עבור הזמנת לינה או לינה וארוחות בלבד. כמו כן, מובהר כי ככל שהחברה תפרסם מבצעים, לא יהיה כפל הנחות ו/או מבצעים, וההנחות הקבועות בסעיפים הנ"ל תינתנה על מחיר המחירון הרגיל ולא על מחיר המבצע, ככל שיפורסם
27. אם לדעת חבר מועדון הוא זכאי לקבל הטבות עבור שהייה מסוימת, אשר לא זוכו מחשבונו, עליו לפנות בכתב, עד 30 יום לאחר אותה שהייה, למועדון הלקוחות, בדואר רשום ו/או בדוא"ל ובצירוף העתק נאמן למקור של החשבונית או כל מסמכים אחרים שיידרש להמציא. אי צירוף של החשבונית ומסמכים כאמור במועד המצוין בסעיף זה, תהווה עילה לאי מתן ההטבה כאמור. שינוי ההטבות במועדון הלקוחות או הפסקתן
28. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את ההטבות הניתנות ו/או כל חלק מההטבות הניתנות ללא הודעה מוקדמת. החברה לא תישא בשום אחריות במידה ותחליט לנהוג כך. כמו כן, החברה לא תישא בשום אחריות כלפי החברים במועדון הלקוחות או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסיק את ההטבות הניתנות במועדון הלקוחות, לזמן מוגבל, מכל סיבה שהיא. הודעה על הפסקת השירות, לצמיתות או לזמן מוגבל כלשהו, תימסר לחברים במועדון הלקוחות באמצעות הודעה בכתב בדרכי הפרסום של מועדון הלקוחות.
29. הודעות מועדון הלקוחות בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות מועדון הלקוחות לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת החברה לבצעם, בתקנון ו/או בהנחות ו/או במחיר החברות במועדון ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות החבר ו/או לפעילות מועדון הלקוחות ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, ייעשו ע"י מועדון הלקוחות באופן ובדרך כפי שהחברה תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לחברים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה בנוגע לאופן העברת ההודעות כאמור. מובהר בזאת, כי מועדון הלקוחות הינו מועדון המופעל באמצעות האינטרנט ובכוונת המועדון לשלוח את המידע לחברים לדוא"ל שיימסר על ידם למועדון. לחברים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה בנוגע לאופן העברת ההודעות, בין אם ייעשה באמצעות האינטרנט ובין אם ייעשה בדרך אחרת

אבטחת מידע ושמירה על פרטיות:
30. החברה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי החברים במועדון הלקוחות, עם זאת החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי החברים במועדון הלקוחות הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה
31. החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטי החברים במועדון הלקוחות על מנת ליידע את החברים במועדון הלקוחות בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין אותם. מובהר בזאת כי בשום מקרה לא תעביר החברה את פרטי החברים במועדון הלקוחות או כל מידע אחר המזהה אותם באופן אישי לצד שלישי
32. ידוע לחבר המועדון, כי כל הפרטים, הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר ו/או ימסור לחברה או למי מטעמה או לכל גורם אחר הנמנה על חברי המועדון, לרבות פרטיו האישיים יכול שיוזנו במאגר מידע הרשום על שמה של החברה, בכפוף לאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן, בהתאמה: "מאגר המידע" ו-"חוק הגנת הפרטיות"). חבר המועדון מצהיר כי כל הפרטים הנ"ל נמסרו על ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן 33. ידוע לחבר המועדון כי החברה ו/או מי מטעמה עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים
המפורטים במאגר מידע כאמור לרבות בעניינים שאינם נוגעים לתקנון זה, וכן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים, הכל בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ובהתאם להוראות הדין (להלן: "הפניות"). מובהר כי חבר המועדון זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממי מבין מאגרי המידע של החברה ו/או של מי מטעמה או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב לחברה, תוך ציון דרישתו להימחק ממאגר המידע. כמו כן מובהר בזה, כי לחבר המועדון שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת הפניות, לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות (בין היתר, באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא"ל שתישלחנה (אם תישלחנה) אליו או באמצעות דואר רשום או במייל לחברה)
34. עוד ידוע לחבר המועדון שמידע שנמסר על ידו כאמור לעיל, יכול ויוזן גם במאגר מידע נוסף שהחברה מחזיקה בו (ככל ומחזיקה), המשמש לשירותי דיוור ישיר שלה ושל מי מטעמה - ויכול שהנתונים ישמשו את החברה ו/או מי מטעמה, בכפוף למגבלות הדין והוראות חוק הגנת הפרטיות.

סמכות שיפוט :
35. על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר קרית שמונה
36. בכל מקרה בו יתבע חבר מועדון את מועדון הלקוחות ו/או את החברה ו/או מי מבעליה, ייחשב חבר המועדון באופן אוטומטי כמי שביקש לפרוש מחברותו במועדון.

שונות :
37. על אף האמור בתקנון זה, לא תינתן כל הטבה/הנחה כמפורט בתקנון זה, בעת בהזמנת חופשה באמצעות אפליקציה שמפעילה החברה, ו/או באמצעות הזמנה שבוצעה בכל נכס דיגיטלי ו/או אתר אחר שאינו אתר הרשת הרשמי (כדוגמת בוקינג או אחר) וחבר המועדון לא יהיה זכאי להנחות המועדון בהזמנה באפליקציה ו/או בכל אתר אחר כאמור
38. עם הקמת מועדון לקוחות זה, להתקשרויות ו/או הבטחות הקודמות למועדון לקוחות זה, אם ובכלל שנעשו בין החבר המתקשר להחברה על ידי מי מנציגיה, לא יהיה כל תוקף והן לא תשמשנה לפרשנות תקנון זה ולא תהווינה ראיה במסגרת כל הליך
39. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של החברה מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה
40. החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תקנון זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור
41. החברים במועדון הלקוחות אינם רשאים להמחות את זכויותיהם לפי תקנון זה
42. השירות הינו שירות אישי ואינו ניתן להעברה לצד ג' כלשהו
43. במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן
יצירת קשר עם המועדון :
44. בכל פנייה בנושא מועדון הלקוחות יש לפנות לטלפון 077-3311222 או לכתובת המייל של המלון או לכתובתו בית המכס העליון, רמת הגולן .